/ Polityka prywatności

Insolventio Szaraniec Sobota S.A.
oraz klauzule informacyjne (RODO).​

/ Polityka prywatności

Insolventio Szaraniec Sobota S.A.
oraz klauzule informacyjne (RODO).​

syndyk Kraków
 1. Administrator danych osobowych;
 2. Klauzule informacyjne dla poszczególnych kategorii osób, których dane osobowe Spółka przetwarza:

/ Przetwarzanie danych osobowych

Państwa dane osobowe są przetwarzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przede wszystkim z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest spółka pod firmą  INSOLVENTIO SZARANIEC SOBOTA S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Bulwarowa 33a, 31-751 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmiescia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000929898, posiadająca numer NIP: 678-31-93-572 (dalej jako Spółka).

Kontakt ze Spółką możliwy jest pod adresem email: biuro@insolventio.pl.

2. Klauzule informacyjne dla poszczególnych kategorii osób, których dane osobowe Spółka przetwarza

a. Dane osobowe klientów i kontrahentów Spółki

Spółka przetwarza dane kontaktowe swoich klientów i kontrahentów, takie jak m.in.: firma, siedziba, adres email, telefon kontaktowy, adres prowadzonej działalności, numer KRS, REGON, NIP, numer rachunku bankowego, a także inne dane niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.

Dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę w następujących celach:

 • zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Spółką (art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO), do czasu obowiązywania tej umowy;
 • w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce, m.in. w zakresie przepisów podatkowych, rachunkowych, jak również przepisów zobowiązujących do przechowywania dokumentów księgowych (art. 6 ust. 1 lit. (c) RODO), przez okres wymagany przepisami prawa;
 • dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z umowy, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki (art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO), do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.


Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Z uwagi na opisane powyżej cele i charakter przetwarzania, niepodanie danych osobowych może uniemożliwić lub utrudnić skorzystanie z usług Spółki.

b. Dane osobowe Osób Kontaktowych

Spółka przetwarza dane osobowe Osób Kontaktowych w związku z realizacją umów zawartych z naszymi klientami bądź kontrahentami. Państwa dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Państwa, bądź też od klienta lub kontrahenta Spółki. 

Dane osobowe mogą obejmować m. in. Państwa imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko służbowe, dane dot. Państwa pracodawcy czy reprezentowanego przez Państwa podmiotu, będącego naszym klientem lub kontrahentem. Państwa dane przetwarzamy w celu:

 • niezbędnym do zawarcia i wykonywania umów między Spółką a jej klientem lub kontrahentem, w tym kontaktu w bieżących sprawach związanych z wykonywaniem umowy, przedstawiania ofert, otrzymywania zleceń, odpowiadania na Państwa pytania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki, polegający na możliwości bieżącego kontaktu z naszymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO). Na tej podstawie dane osobowe są przetwarzane do czasu wykonania umowy;
 • obrony przed roszczeniami lub dochodzeniem ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą z naszym klientem lub kontrahentem. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO). Na tej podstawie dane osobowe są przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.


Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Z uwagi na opisane powyżej cele i charakter przetwarzania, niepodanie danych osobowych może uniemożliwić lub opóźnić skontaktowanie się ze Spółką.

c. Dane osób kontaktujących się ze Spółką, a także osób z którymi kontaktuje się Spółka

Spółka przetwarza uzyskane bezpośrednio od Państwa dane osobowe, które mogą obejmować m. in. Państwa imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko służbowe, dane dot. pracodawcy czy reprezentowanego przez Państwa podmiotu. Takie dane osobowe podlegają przetwarzaniu w celach:

 • prowadzenia korespondencji kierowanej do Spółki, nawiązywania kontaktu z Państwem lub odpowiedzi na zapytania, identyfikacji nadawcy oraz obsługi przesłanej wiadomości, przedstawienia oferty, przesłania zlecenia, zawarcia i wykonania umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki, polegający na utrzymywaniu relacji oraz możliwości odpowiedzi na kierowane od Spółki pytania (art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO), przez okres utrzymywania relacji (np. odpowiedzi na pytania, wymiany korespondencji), a po ustaniu relacji przez okres dwóch lat;
 • ustalenia lub dochodzenia roszczeń bądź obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO), do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.


Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Z uwagi na opisane powyżej cele i charakter przetwarzania, niepodanie danych osobowych może uniemożliwić lub opóźnić skontaktowanie się ze Spółką.

d. Dane osobowe Uczestników Postępowań

Spółka, działając jako: tymczasowy nadzorca sądowy, nadzorca sądowy, nadzorca układu, zarządca, kurator, syndyk, przetwarza dane osobowe Uczestników Postępowań, takie jak:

 • dane indentyfikacyjne (imię, nazwisko, numer PESEL, numer KRS, REGON, NIP, etc.);
 • dane kontaktowe (adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres siedziby, adres prowadzonej działalności, telefon, adres e-mail, etc.);
 • inne dane konieczne w toku prowadzonego postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego, w której Spółka pełni rolę: tymczasowego nadzorcy sądowego, nadzorcy sądowego, nadzory układu, zarządcy sądowego, syndyka, kuratora (w zależności od okoliczności może to być np. numer rachunku bankowego, stanowisko pracy, dane osobowe członków rodziny, pracowników, dane o zdrowiu upadłego będącego konsumentem, dane o wyrokach skazujących).


Spółka przetwarza dane osobowe Uczestników Postępowań w następujących celach:

 • wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności związanych z prowadzonymi postępowaniami upadłościowymi i restrukturyzacyjnymi (art. 6 ust. 1 lit. (c) RODO);
 • ustalenia lub dochodzenia roszczeń bądź obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO), do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.


W przypadku danych osobowych osób oferentów, podstawą przetwarzania danych osobowych jest również niezbędność do rozpoznania ofert w ramach organizowanego przez Spółkę przetargu lub aukcji, a następnie do zawarcia przez Spółkę umowy sprzedaży składnika masy upadłości z wybranym oferentem (art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO).

Dane osobowe Uczestników Postępowań, przetwarzane ze względu na prawa i obowiązki nałożone na Spółkę na podstawie przepisów: ustawy prawo upadłościowe oraz prawo restrukturyzacyjne, będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania upadłościowego (lub restrukturyzacyjnego) i przekazania akt sprawy do archiwum.

Przekazanie niektórych kategorii danych osobowych jest obligatoryjne, o ile obowiązek podania Spółce danych osobowych z przepisów prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Przykładowo przepis art. 491(2) ust. 4 prawa upadłościowego wniosek o ogłoszenie tzw. upadłości konsumenckiej musi obejmować m.in. podanie imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru PESEL. Zgodnie z przepisem 240 prawa upadłościowego w zgłoszeniu wierzytelności wierzyciel musi podać m.in.: imię i nazwisko albo nazwę wierzyciela i odpowiednio jego miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację.

Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne, lecz brak podania danych może powodować negatywne konsekwencje, np. brak rozpoznania zgłoszonej oferty w ramach organizowanego przez Spółkę przetargu lub aukcji.

e. Dane osobowe osób korzystających ze strony internetowej: 

Korzystanie ze strony internetowej wymaga wysłania zapytań do serwera, na którym strona jest przechowywana. Takie zapytania pozostają zapisane w logach serwera. Spółka przetwarza dane osób odwiedzających stronę, które są przesyłane przez przeglądarkę internetową (zawierające m.in.: datę i godzinę korzystania ze strony, system operacyjny, informacje o przeglądarce internetowej, adres IP), w tym dane które mogą stanowić Państwa dane osobowe. 

Spółka przetwarza dane osobowe osób korzystających ze strony internetowej w celu niezbędnym dla jej prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO), czyli zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, a także poprawy wydajności i funkcjonalności serwisu, jak również prowadzenia statystyk osób odwiedzających stronę.

3. Odbiorcy danych osobowych

Dane mogą być przekazywane pracownikom i osobom współpracującym ze Spółką oraz podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi księgowe, kadrowo-płacowe (w tym tzw. „body leasing”), teleinformatyczne – IT (np. system Solvbot dedykowany prowadzeniu spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych), statystyczne, a także firmom świadczącym usługi archiwistyczne, kancelariom prawnym, firmom doradztwa gospodarczego i finansowego, a także operatorom pocztowym i firmom kurierskim.

Spółka może ponadto, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przekazywać dane osobowe uczestników postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych właściwym organom (sąd upadłościowy, sędzia-komisarz, sędzia wyznaczony, rada wierzycieli, komornicy, właściwy urząd skarbowy, Ministerstwo Sprawiedliwości, pracodawcy, nabywcom składniki majątkowe).

4. Brak przekazania danych osobowych do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej

Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.

Spółka przetwarza dane osobowe w środowisku IT.

Serwer strony internetowej www.insolventio.pl jest dostarczany przez home.pl S.A. Serwery home.pl S.A. są zlokalizowane w Polsce. Więcej na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez home.pl S.A. można przeczytać na stronie: https://pomoc.home.pl/baza-wiedzy/jak-home-pl-chroni-i-przetwarza-dane-osobowe.

Spółka wykorzystuje system Solvbot, dostarczany przez Solvbot sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS 0000818817), służacy obsłudze spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Serwery tej firmy są zlokalizowane w Unii Europejskiej.

5. Uprawnienia osób, których dane są przetwarzane

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo do:

 • uzyskania informacji o przetwarzaniu danych i prawo wglądu do danych;
 • sprostowania danych, jeśli Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • usunięcia danych, jeśli dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, jak również wówczas, gdy cofną Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych albo zgłoszą sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, a także jeśli Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem lub gdy dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • ograniczenia przetwarzania danych m.in. wówczas, gdy dane będą nieprawidłowe czy przetwarzane niezgodnie z prawem, jak również w sytuacji, gdy Państwa dane będą zbędne dla celów, dla których zostały zebrane, jednakże mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

/ Pliki Cookies

Strona internetowa pod adresem www.insolventio.pl, dla zapewnienia prawidłowego działania, a także w celach statystycznych wykorzystuje pliki cookies (pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej). 

Strona wykorzystuje tzw. pliki sesyjne (session cookies), czyli pliki tymczasowe, które przechowywane są do momentu opuszczenia przez Państwa strony internetowej oraz tzw. pliki stałe (persistent cookies), które przechowywane są na Państwa urządzeniu do czasu ich usunięcia. 

Mogą Państwo w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej, aby zablokować obsługę plików, czy też uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w urządzeniu.

Insolventio Szaraniec Sobota S.A.

*pola wymagane