/ Upadłość konsumencka

Kancelaria prawa
upadłościowego
w Krakowie

Upadłość konsumencka Kraków
Upadłość konsumencka Kraków
syndyk Kraków

Oddłużenie w upadłości konsumenckiej

Przytłaczają Cię długi i nie masz możliwości finansowych, by je spłacić? Chcesz uzyskać poradę, zanim zdecydujesz się zgłosić wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej do sądu rejonowego w Krakowie? Mieszkasz w Krakowie lub w wojewódzkie małopolskim i szukasz profesjonalnej pomocy prawnej? Zapraszamy do kontaktu z Insolventio Szaraniec Sobota S.A.

Upadłość konsumencka pozwala uzyskać oddłużenie, czyli anulowanie części albo wszystkich długów. Z upadłości konsumenckiej mogą skorzystać osoby fizycznie nieprowadzące działalności gospodarczej, w tym również osoby, które prowadziły działalność gospodarczą. W przypadku byłych przedsiębiorców oddłużenie obejmuje również długi związane z poprowadzoną działalnością gospodarczą.

Dzięki możliwości oddłużenia upadłość konsumencka coraz bardziej zyskuje na popularności. Tylko w roku 2021 r. sąd upadłościowy w Krakowie ogłosił ponad 1200 upadłości konsumenckich.

/ Insolventio – ekspercka kancelaria upadłości konsumenckiej w Krakowie

Wiodącą specjalizacją Insolventio Szaraniec S.A. jest upadłość konsumencka. Specjalizujemy się w upadłości konsumenckiej i jesteśmy ekspertami w tej dziedzinie. Posiadamy unikatowe doświadczenia związane z kompleksową obsługą postępowań upadłościowych w Krakowie. Wszyscy członkowie zarządu Insolventio Szaraniec Sobota S.A. posiadają licencję doradcy restrukturyzacyjnego, co umożliwia naszej spółce pełnienie funkcji syndyka masy upadłości. Członkowie zarządu Insolventio prowadzą ponad 200 upadłości konsumenckich na zlecenie sądu upadłościowego w Krakowie. Nasza kancelaria znajduje się na terenie Krakowa, jednak naszymi Klientami są osoby z całej Polski.

Ogłoszenie upadłości nie jest łatwą decyzją. Jeśli masz problemy z nadmiernym zadłużeniem, skontaktuj się z Insolventio Szaraniec S.A.

syndyk Kraków

Upadłość konsumencka – obszary wsparcia

Konsumentom borykającym się z problemem nadmiernego zadłużenia oferujemy:

Kompleksową analizę sytuacji majątkowej i osobistej pod kątem możliwości oddłużenia przy wykorzystaniu upadłości konsumenckiej, w tym analizę przyczyn niewypłacalności,

Reprezentowanie po ogłoszeniu upadłości dłużnika przed sądem upadłościowym oraz syndykiem masy upadłości, w tym w szczególności w zakresie ustalania składników masy upadłości, analizy zgłoszeń wierzytelności, zajmowania stanowiska w zakresie planu spłaty wierzycieli,

Wsparcie w pozasądowych negocjacjach z wierzycielami w celu restrukturyzacji zadłużenia,

Przygotowanie wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, w tym pomoc w kompletowaniu niezbędnych dokumentów, a także reprezentowanie w postępowaniu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej przed sądem upadłościowym w Krakowie i w całej Polsce.

/ Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Aby dowiedzieć się, jak ogłosić bankructwo, należy wyjaśnić, czym jest upadłość konsumencka. W dużym uproszczeniu jest to postępowanie sądowe przeznaczone wyłącznie dla osób prywatnych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Celem upadłości konsumenckiej jest zaspokojenie wierzycieli (na przykład z majątku upadłego), a także umorzenie części bądź też całości długów.

Nowelizacja przepisów prawa upadłościowego, która weszła w życie w 2020 r., znacznie ułatwiła osobom fizycznym ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Coraz więcej osób, które chcą przerwać spiralę zadłużenia, decyduje się ogłosić upadłość konsumencką w Krakowie. Warunkiem skorzystania z upadłości konsumenckiej jest niewypłacalność, czyli utrata płynności finansowej, posiadanie co najmniej 1 wierzyciela, a także status konsumenta (przy czym byli przedsiębiorcy mogą skorzystać z możliwości oddłużenia w ramach upadłości konsumenckiej, również co do długów związanych z działalnością gospodarczą). Na etapie rozpoznawania wniosku o upadłość konsumencką sąd nie bada przyczyny niewypłacalności.

Wniosek o upadłość konsumencką należy złożyć w sądzie rejonowym według miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Wniosek składa się na formularzu. Wniosek o upadłość może być złożony w tradycyjnej papierowej formie lub elektronicznie – za pośrednictwem uruchomionego w dniu 1 grudnia 2021 r. Krajowego Rejestru Zadłużonych. Opłata sądowa od wniosku jest niewielka i wynosi jedynie 30 zł. Brak majątku nie jest przeszkodą w skorzystaniu z upadłości konsumenckiej.

Jeśli masz problemy z płynnością finansową, skontaktuj się z Insolventio Szaraniec Sobota S.A.

/ Upadłość konsumencka – jak przebiega postępowanie?

Jeśli warunki formalne są spełnione, sąd upadłościowy ogłosi upadłość konsumencką oraz ustanowi syndyka masy upadłości. Decyzja sądu jest zatem pierwszym etapem ku oddłużeniu. Syndyk masy upadłości przejmuje majątek, a następnie go sprzedaje (likwiduje). Do masy upadłości, zarządzanej przez syndyka nie wchodzi majątek wolny od egzekucji (np. kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, świadczenia 500+). Ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie pozbawia środków finansowych.

Z chwilą ogłoszenia upadłości zawieszane są postępowania egzekucyjne. Oznacza to, że komornik zaprzestaje dalszych czynności.

Syndyk masy upadłości od chwili ogłoszenia upadłości kontaktuje się z wierzycielami. Wierzyciele mają możliwość zgłaszania syndykowi swoich wierzytelności. Jeśli tego nie uczynią, nie wezmą udziału w dalszym postępowaniu (tj. nie zostaną uwzględnieni w planie spłaty wierzycieli). Brak zgłoszenia wierzytelności nie powoduje dla dłużnika negatywnych konsekwencji, co oznacza, że wierzytelność niezgłoszona może być anulowana.

W zależności od sytuacji finansowej, postępowanie upadłościowe może toczyć się wariantowo:

Sąd upadłościowy ustali plan spłaty wierzycieli, który przewiduje, przez jaki czas i w jakich ratach dłużnik musi spłacać swoich wierzycieli. Plan spłaty ustala się porównując możliwości zarobkowe upadłego, a także jego uzasadnione wydatki. Standardowo plan spłaty jest ustalany na okres 3 lat. Jeśli sąd upadłościowy uzna, że niewypłacalność powstała umyślnie, lub na skutek rażącego niedbalstwa, wówczas okres planu spłaty może być dłuższy,

Sąd upadłościowy od razu umorzy zobowiązania powstałe przed ogłoszeniem upadłości, jeśli dojdzie do przekonania, że upadły trwale nie ma możliwości spłacania wierzycieli,

Sąd upadłościowy warunkowo umorzy zobowiązania powstałe przed ogłoszeniem upadłości, jeśli brak możliwości spłat ma charakter przejściowy.

Po wykonaniu planu spłaty wierzycieli sąd upadłościowy postanawia umorzyć zobowiązania powstałe przed ogłoszeniem upadłości. W ten sposób dochodzi tym samym do oddłużenia, czyli anulowania długów. Oddłużenie stanowi więc ostatni etap postępowania. Trzeba pamiętać, że niektóre kategorie długów nie podlegają anulowaniu (np. alimenty).
syndyk Kraków

Upadłość konsumencka – dlaczego warto nam zaufać?

Upadłość konsumencka pociąga za sobą szereg istotnych konsekwencji związanych z relacjami majątkowymi małżeńskimi (powstanie rozdzielności majątkowej małżeńskiej oraz wejście do masy upadłości całego majątku wspólnego), a także możliwością kwestionowania przez syndyka masy upadłości umów zawieranych przez dłużnika (np. umów sprzedaży czy darowizn majątku). Dlatego przed podjęciem decyzji o złożeniu wniosku o upadłość konsumencką warto skonsultować swoją sprawę z naszą kancelarią, która z racji pełnienia funkcji syndyka, ma unikatowe doświadczenie w obsłudze konsumentów w postępowaniach upadłościowych.

Nasi eksperci służą pomocą w podjęciu świadomej decyzji o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

syndyk Kraków

Zawarcie przez konsumenta układu z wierzycielami i zachowania części swojego majątku

Czy możliwe jest ocalenie mieszkania albo domu, pomimo utraty płynności finansowej? Dziś w dobie błyskawicznie rosnących stóp procentowych i kosztów obsługi kredytu hipotecznego wiele osób obawia się o dalszą możliwość spłaty swoich zobowiązań. Konsumenci boją się utraty mieszkania czy domu w wyniku postępowania upadłościowego.

Doradcy restrukturyzacyjni z Insolventio Szaraniec Sobota S.A. mogą pomóc i w takiej, bardzo ciężkiej sytuacji. Wszystko dzięki możliwości zawarcia przez konsumenta układu z wierzycielami. Dłużnik nie musi utracić dorobku swojego życia. Nasi specjaliści ocenią szanse zawarcia układu z wierzycielami, przygotują odpowiedni wniosek oraz będą reprezentować dłużnika w całym postępowaniu.

Nie musisz tracić domu lub mieszkania w wyniku upadłości!

Jeśli masz problemy z płynnością finansową, skontaktuj się z Insolventio Szaraniec Sobota S.A.

Jeśli nie uda się zawrzeć układu z wierzycielami, przepisy prawa upadłościowego umożliwiają (mimo sprzedaży mieszkania) zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dłużnika i jego rodziny. Pod pewnymi warunkami, dłużnik może otrzymać z ceny sprzedaży mieszkania (domu) kwotę równą średniemu czynszowi za mieszkanie w tej samej lub sąsiedniej miejscowości. Jeśli dojdzie do egzekucji komorniczej z mieszkania (domu), takiego przywileju dłużnik nie uzyska. Stąd też, mimo posiadania majątku, warto rozważyć złożenie wniosku o upadłość konsumencką.

Insolventio Szaraniec Sobota S.A.

*pola wymagane