/ Restrukturyzacje

Kancelaria prawa
restrukturyzacyjnego
w Krakowie

Doradca restrukturyzacyjny restrukturyzacja Kraków
Doradca restrukturyzacyjny restrukturyzacja Kraków
syndyk Kraków

Insolventio – kancelaria prawa restrukturyzacyjnego

Spowolnienie gospodarcze wywołane pandemią COVID, rosnąca inflacja, negatywnie odbijają się na kondycji finansowej przedsiębiorstw. Dla firm znajdujących się w kłopotach finansowych ratunkiem może być restrukturyzacja, która umożliwia oddłużenie przedsiębiorstwa.

Wypracowanie efektywnych rozwiązań dla firm znajdujących się w kryzysie finansowym oraz wybór właściwej ścieżki restrukturyzacji wymaga przede wszystkim wnikliwej analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. W związku z tym przed podjęciem decyzji o restrukturyzacji warto skonsultować dostępne rozwiązania z doświadczonymi specjalistami. Wszelkie błędy, skutkujące fiaskiem restrukturyzacji, mogą niechybnie przybliżać firmę do upadłości. Dlatego tak ważne jest, aby od samego początku procesu restrukturyzacji korzystać z fachowej wiedzy kancelarii, która posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań restrukturyzacyjnych.

Zapewniamy profesjonalne doradztwo restrukturyzacyjne (prawne i ekonomiczne), które dzięki opracowaniu i wdrożeniu planów restrukturyzacyjnych, pozwalają przedsiębiorstwu odzyskać rentowność.

Dzięki bogatej wiedzy z zakresu między innymi prawa, ekonomii, finansów, a także zarządzania udzielamy efektywnego wsparcia zarówno przed formalnym procesem restrukturyzacji, jak i w jego trakcie.

Jeśli masz problemy z płynnością finansową, skontaktuj się z Insolventio Szaraniec Sobota S.A.

/ Restrukturyzacja – obszary wsparcia

Swoje usługi kierujemy do przedsiębiorstw znajdujących się w kryzysie finansowym, wierzycieli oraz inwestorów.

Firmom mającym problemy z płynnością finansową oferujemy następujące usługi:

Analizę sytuacji finansowej w celu wypracowania efektywnych rozwiązań dla firm znajdujących się w kryzysie finansowym (due dilligence),

Doradztwo w zakresie wyboru najbardziej efektywnego rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego (w ramach dostępnych postępowań restrukturyzacyjnych, tj. postępowania o zatwierdzenie układu, przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego oraz postępowania sanacyjnego),

Wsparcie w przygotowaniu wniosków o otwarcie postępowań restrukturyzacyjnych,

Wsparcie w negocjowaniu układu z wierzycielami, jak również w prowadzeniu negocjacji z wierzycielami poza formalnym wszczęciem postępowania restrukturyzacyjnego, w tym przy negocjacjach z wierzycielami umów typu standstill,

Nadzór w restrukturyzacji pozasądowej (pełnienie funkcji nadzorcy w postępowaniu o zatwierdzenie układu),

Reprezentacja dłużnika w postępowaniach restrukturyzacyjnych przed sędzią-komisarzem, sądem restrukturyzacyjnym, nadzorcą lub zarządcą, w tym pomoc w opracowaniu propozycji układowych oraz planów restrukturyzacyjnych na potrzeby składania wniosku o otwarcie restrukturyzacji,

Wsparcie kadry menadżerskiej w zakresie ewentualnej odpowiedzialności za terminowe złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, w tym reprezentacja w postępowaniu dotyczącym orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, czy pełnienia funkcji w organach spółki.

Swoje usługi oferujemy również wierzycielom biorącym udział w postępowaniach restrukturyzacyjnych:

Analizujemy przedstawione przez dłużników propozycje układowe i plany restrukturyzacyjne pod kątem możliwości ich wykonania,

Reprezentujemy wierzycieli na zgromadzeniach wierzycieli,

Przygotowujemy zgłoszenia wierzytelności oraz reprezentujemy wierzycieli w postępowaniach wywołanych sprzeciwami,

Pomagamy wierzycielom w opracowaniu optymalnych, z punktu widzenia wierzyciela, propozycji układowych,

Przygotowujemy zgłoszenia wierzytelności oraz reprezentujemy wierzycieli w postępowaniach wywołanych sprzeciwami,

Pomagamy wierzycielom w opracowaniu optymalnych, z punktu widzenia wierzyciela, propozycji układowych.

syndyk Kraków

Na czym polega restrukturyzacja?

Problemy finansowe nie muszą prowadzić do upadłości. Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego umożliwia oddłużenie przedsiębiorstwa. Celem restrukturyzacji jest uniknięcie upadłości poprzez zawarcie układu z wierzycielami. Układ jest formą umowy z wierzycielami. Zawarcie układu nie wymaga jednomyślności. Układ może polegać m.in. na redukcji zadłużenia, rozłożeniu zadłużenia na raty, konwersji wierzytelności na udziały lub akcji przedsiębiorstwa.

Dla skutecznej restrukturyzacji ważne jest nie tylko opracowywanie wykonalnych założeń uzdrowienia przedsiębiorstwa w ramach procesu restrukturyzacyjnego, ale również transparentny dialog z wierzycielami.

/ Restrukturyzacja – cele i korzyści

Głównym celem restrukturyzacji jest uniknięcie ogłoszenia upadłości, która zakłada likwidację (sprzedaż) całego majątku przedsiębiorstwa w celu zaspokojenia wierzycieli. Restrukturyzacji przyświeca odmienny cel, zakładający uzdrowienie przedsiębiorstwa.

Restrukturyzacja chroni przed negatywnymi skutkami działań wierzycieli. Decydując się na restrukturyzację, firma uzyskuje czas pozwalający zawrzeć układ z wierzycielami. Dzięki restrukturyzacji firma można uzyskać wstrzymanie postępowań egzekucyjnych, a w związku z tym również doprowadzić do uchylenia zajęcia rachunku bankowego.

/ Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych

Restrukturyzacja może przebiegać w czterech różnych wariantach, w ramach:

Postępowania o zatwierdzenie układu, które w znacznej mierze toczy się poza sądem na podstawie umowy zawartej z wybranym doradcą restrukturyzacyjnym,

Przyspieszonego postępowania układowe,

Postępowania układowego,

Postępowania sanacyjnego (które jest najbardziej zbliżone do postępowania upadłościowego).

Wybór właściwego trybu restrukturyzacji jest kluczowy dla powodzenia postępowania. Jeśli przedsiębiorstwo wymaga głębszej restrukturyzacji (np. redukcji zatrudnienia), konieczne mogą okazać się działania sanacyjne. Najpopularniejszym obecnie rodzajem restrukturyzacji jest nowe, znowelizowane z dniem 1 grudnia 2021 r., postępowanie o zatwierdzenie układu. Świadczymy usługi doradztwa restrukturyzacyjnego, które pozwolą na wybór właściwego rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego.
syndyk Kraków

Postępowanie o zatwierdzenie układu – szybka restrukturyzacja poza sądem restrukturyzacyjnym

Podstawową zaletą postępowania o zatwierdzenie układu, jest to, że restrukturyzacja toczy się głównie poza sądem restrukturyzacyjnym, pod nadzorem licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego. Rola sądu ogranicza się do zatwierdzenia przyjętego przez wierzycieli układu. Decyzja o wszczęciu tej procedury jest podejmowana samodzielnie przez dłużnika. Przedsiębiorca mający problemy z płynnością może swobodnie wybrać doradcę restrukturyzacyjnego, który będzie nadzorował restrukturyzację. Nie jest związany żadnymi wytycznymi sądu, czy wierzycieli. Korzyści związane z postępowaniem o zatwierdzenie układu są niebagatelne. Z chwilą publikacji w Krajowym Rejestrze Zadłużonych obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, dłużnik uzyskuje ochronę przed egzekucjami, a także wypowiadaniem przez kontrahentów kluczowych umów z punktu widzenia jego przedsiębiorstwa (np. umów dzierżawy). Dzięki tej szerokiej ochronie firma w kryzysie finansowym zyskuje czas na znalezienie kompromisowego rozwiązania problemu zadłużenia. Postępowanie o zatwierdzenie układu nie będzie jednak właściwym wyborem dla wszystkich firm borykających się z problemem płynności.

/ Jak przebiega postępowanie o zatwierdzenie układu?

Etap przygotowawczy postępowania o zatwierdzenie układu
Krok 1

zawarcie umowy z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym, który będzie pełnił funkcję nadzorcy układu (wybór przez przedsiębiorcę doradcy restrukturyzacyjnego jest swobodny),

Krok 2

przygotowanie spisu wierzytelności, spisu wierzytelności spornych, wstępnego planu restrukturyzacyjnego,

Krok 3

sprawdzenie przez doradcę restrukturyzacyjnego – nadzorcę układu – wymogów formalnych (próg wierzytelności spornych nie może przekroczyć ustawowego poziomu 15% ogólnej sumy wierzytelności),

Etap pozasądowy postępowania o zatwierdzenie układu
Krok 4

obwieszenie w Krajowym Rejestrze Zadłużonych o ustaleniu dniu układowego (opcjonalnie – przy czym obwieszczenie daje ochronę przed egzekucyjnymi oraz wypowiadaniem kluczowych umów), wierzytelności spornych i przekazanie tych dokumentów doradcy restrukturyzacyjnemu,

Krok 5

głosowanie propozycji układowych przez wierzycieli (zgromadzenie wierzycielu lub głosowanie pisemne),

Etap pozasądowy postępowania o zatwierdzenie układu
Krok 6

wniosek dłużnika do sądu restrukturyzacyjnego o zatwierdzenie przyjętego układu.

/ Insolventio – zaufani doradcy restrukturyzacyjni

W postępowaniu o zatwierdzenie układu firma borykająca się z problemami finansowymi może dowolnie wybrać doradcę restrukturyzacyjnego, z którym chce współpracować na dalszym etapie postępowania. Warto jednak skorzystać z usług doświadczonych i profesjonalnych podmiotów. Błędy mogą bowiem skutkować fiaskiem restrukturyzacji.

Wszyscy członkowie zarządu Insolventio Szaraniec Sobota S.A. posiadają licencję doradcy restrukturyzacyjnego, zatem nasza spółka może pełnić funkcję nadzorcy układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu.

Zgodnie z ustawą o licencji doradcy restrukturyzacyjnego licencja doradcy restrukturyzacyjnego uprawnia do wykonywania funkcji syndyka w postępowaniu upadłościowym, a także funkcji nadzorcy i zarządcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Doradca restrukturyzacyjny może ponadto wykonywać czynności doradztwa restrukturyzacyjnego, które obejmują: udzielanie porad, opinii i wyjaśnień oraz świadczenie innych usług z zakresu restrukturyzacji i upadłości. Doradca restrukturyzacyjny to stosunkowo nowy zawód. Został utworzony z dniem 01 stycznia 2016 r., tj. z chwilą wejścia w życie ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Warunkiem uzyskania licencji jest otrzymanie pozytywnego wyniku egzaminu przed komisją, powołaną przez Minister Sprawiedliwości. Egzamin na doradcę restrukturyzacyjnego odbywa się kilka razy w roku w Warszawie. Egzamin składa się z części testowej oraz zadania problemowego (kazusu).

syndyk Kraków

Doradztwo upadłościowe

W razie niepowodzenia zamierzeń biznesowych wspieramy firmy, które utraciły płynność finansową w opracowaniu wniosków o ogłoszenie upadłości. Złożenie we właściwym terminie wniosku o ogłoszenie upadłości ma istotne znaczenie, bowiem uwalnia kadrę menadżerską przed ewentualną odpowiedzialnością odszkodowawczą (wobec wierzycieli) oraz odpowiedzialnością karną.

Wspieramy firmy w kryzysie finansowym w następujących obszarach:

Weryfikowanie, czy sytuacja finansowa uzasadnia złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości,

Przygotowanie wniosków o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy, a także reprezentacja przed sądem upadłościowym w Krakowie oraz w całej Polsce w postępowaniu o ogłoszenie upadłości,

Reprezentowanie dłużnika w postępowaniu o ogłoszenie upadłości, które zostało wszczęte przez wierzyciela,

Przygotowanie zgłoszeń wierzytelności,

Wykorzystywanie przygotowanej likwidacji (pre-pack), tj. szybkiej sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części na rzecz wybranego inwestora, bez konieczności likwidacji majątku przez syndyka masy upadłości,

Wsparcie kadry menadżerskiej w związku z niewypłacalnością firmy (w tym reprezentacja w postępowaniu w sprawach zakazu prowadzenia działalności gospodarczej)

Zastępowanie dłużników we właściwym postępowaniu upadłościowym (przed sądem upadłościowym oraz syndykiem masy upadłości).

Insolventio Szaraniec Sobota S.A.

*pola wymagane